O NF Nehemia

Motto naší organizace: “Přinášíme změnu do lidských životů”

Hlavním záměrem a cílem NF Nehemia je pomáhat, mobilizovat, informovat a vysílat. Pomáhat skrze pomoc, praktickou, finanční a modlitební. Mobilizovat církve i jednotlivce k naplnění Velkého poslání, informovat veřejnost o potřebách jak humanitárních, tak misijních a vysílat nové misionáře ať už na krátkodobou či dlouhodobou misii obzvláště do zemí nezasažených evangeliem.

Přinášíme změnu do lidských životů, ať už prostřednictvím praktické pomoci tak duchovní pomoci. Pomáháme lidem v nouzi a reagujeme na mimořádné události jako jsou povodně, katastrofy či válečné konflikty. Realizujeme dlouhodobé projekty ve více než 14 zemích světa a zde spolupracujeme s místními pracovníky, čímž se zvyšuje jejich efektivita a celková soudržnost. Nově také vysíláme pracovní týmy dobrovolníků.

Český NF Nehemia je členem evropské organizace AVC a Nehemia.

Posláním NF Nehemia je podpora a realizace humanitární a duchovní pomoci lidem jiných kultur v zahraničí a v ČR. K naplnění svého účelu nadační fond motivuje církev i jednotlivce a pomáhá jim vejít do příležitostí v uskutečňování pomoci lidem v nouzi a zasáhnout tak i nezasažené národy dobrou zprávou.

Nadační fond Nehemia vydává čtvrtletně časopis s názvem Nehemia Info v nákladu 1550 ks. Pravidelně v něm informujeme o stavu našich projektů, misijních potřebách a příležitostech. Časopis je sborům i jednotlivcům rozesílán zdarma. Nehemia Info si můžete objednat buď jako jednotlivci i jako celá společenství ve větším počtu na adrese danuse.bednarova@nehemia.cz

 

Projekty NF Nehemia:

Humanitární projekty. Pomáháme v chudých zemích jako je Etiopie, Tanzanie, Severní Korea, Kavkaz a Ukrajina. V Africe naše pomoc směřuje hlavně mezi děti, zajišťujeme jim vzdělání, školní pomůcky, stravu, lékařskou péči i oděvy či školní uniformy. V severní Korei zajišťujeme šest dní v týdnu bochník chleba a hrnek sojového mléka pro 6500 dětí v 68 mateřských a základních školách. Na Kavkaze pomáháme uprchlíkům z Jižní Osetie prostřednictvím projektu Kráva do každé rodiny a na Ukrajině podporujeme řadu dětských domovů.

Projekty praktické pomoci. Pomáháme i praktickým způsobem. Vysíláme pracovní týmy, kteří v dané oblasti pomáhají především s výstavbou škol (Tanzanie, Zambie, Moldavsko), budovy pro misijní týmy nebo v Izraeli čistí lesy na Karmelu.

Misijní projekty. Přinášíme dobrou zprávu do zemí, kam evangelium ještě nedorazilo a pomáháme místním církvím ať už v Etiopii, Tanzanii, Rusku, Ukrajině, Moldavsku, Chorvatsku, Střední Asii, Iráku aj. Podporujeme evangelisty, pastory a misionáře. Sbíráme prostředky na tisk a distribuci Biblí v Africe i Asii.

Misijní výjezdy. Zodpovědné osoby za misijní výjezdy jsou Veronika a Pavel Kolblovi

Podpora církví a misionářů. Podporujeme pastory na Ukrajině, v Bosně, Moldavsku, na Sibiři, v Zakarpatské oblasti, evangelisty v Etiopii, ale i misionáře z České republiky.

Spolupráce s dalšími misijními organizacemi. Spojujeme své síly s dalšími misijními organizacemi v naší republice pod názvem misie.cz (OM, Wycliffe, YWAM, Exodus a NFKMS), motivujeme českou církev k misii a zároveň informujeme o různých misijních příležitostech.

Výzva pro všechny, kteří se chtějí zapojit. Pojďte spolu s námi vyplout na dobrodružnou misijní plavbu, neboť dělníků je málo, modlitebních chvil není nikdy dost a svět je plný potřeb…Jen se správně rozhodnout…
”Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň.” Mat 9.38
A tak bratři, modlete se za nás, aby se Slovo Páně rychle šířilo… 2.Tes. 3,1

Počet zaměstnanců: 2 + 2 na zkrácený úvazek
Počet dobrovolníků: podle aktuální potřeby

…………………………………….

Hodnocení projektů

Prostředků nadačního fondu lze použít na poskytování humanitární a rozvojové pomoci lidem v nouzi, dále na rozvoj a realizaci křesťanské misie, prostřednictvím propagace, vzdělávání, informačního a poradenského servisu církvím, organizacím a jednotlivců.
Kritéria hodnocení projektů:
  • Pomáhá projekt naplňovat poslání N.f.N.?
  • Reaguje projekt na skutečnou potřebu?
  • V případě fungujících projektů – je situace i nadále taková, že je podpora N.f.N.  potřebná?
  • Je možné zajistit informovanost o využívání finančních prostředků obdarovanými?
  • Je možné zajistit informace o stavu projektu a situaci přímo na místě?
  • Kdo jsou další partneři, kteří daný projekt podporují?

O výběru a podpoře projektů rozhoduje na základě žádosti správní rada Nadačního fondu Nehemia.

Pro zařazení na jednání správní rady o projektech vyplňte formulář žádosti o dotaci a odešlete jej emailem na adresu kanceláře Nadačního fondu Nehemia. Následně bude vaše žádost zpracována a budete vyzváni k dodání dalších údajů.

…………………..

Organizační struktura NF Nehemia

Ředitel NF Nehemia:
Leoš Cásek
office@nehemia.cz

Základními orgány NF Nehemia jsou:
Správní rada
Revizoři účtů

Správní rada:
Předseda Správní rady: Petr Rattay

Členové Správní rady:
Jiří Hanák, Pavel Vimr, Roman Vretonko, Olga Moldanová, Yvona Bubanová, Petr Rattay, David Symon, Veronika Kölbl

Revizoři účtů:
Aleš Cichy, Marie Krawiecová

Účetní: Tereza Zapletalová
Koordinátor zahraničních projektů, administrace: M. Cásková

 


Informace o zpracování osobních údajů – zde

Statut Nf Nehemia – Zde