Chystáme

Kurz KAIROS

Kurz Kairos je interaktivní kurz o světové křesťanské misii, jehož cílem je vzdělávat, inspirovat a vyzvat křesťany, aby se do misie aktivně zapojili a stali se její součástí. Pomáhá směrovat církev i misijní organizace.

Věříme, že tento kurz je klíčem k vyburcování všech členů ve sboru k zasažení ztracených duší. Nenásilným, přesto však velice interaktivním způsobem odkrývá Boží touhu, která je zde již od stvoření světa, a tou je záchrana všech lidí na zemi. Zároveň poukazuje na to, že jsme byli požehnáni, abychom se stali požehnáním pro druhé.

Kurz již probíhá ve více než 100 zemích světa a byl přeložen do více než 54 jazyků. Všude se setkáváme s pozitivními ohlasy a svědectvími, kdy Kairos pomohl lidem odkrýt Boží vůli pro jejich život i pro církev a mnohé motivoval k aktivnímu zapojení se do misie.

Kairos Kurz využívá řadu osvědčených vzdělávacích prostředků, včetně skupinových diskusí, krátkých přednášek, modliteb, videí k výuce. Studenti se také účastní speciálně navržených činností. Je navržen tak, aby položil základní kámen v životě každého křesťana i místního sboru v otázce celosvětové křesťanské misie. Bude-li základ pevně položen, může dojít k vzrušující a smysluplné misijní práci.
Kairos se zaměřuje na čtyři základní oblasti misie:

BIBLICKÁ</font color>
1. Boží záměr a plán
Z Bible zjistíme, že misie je centrem Božího zájmu

Bůh – Bible je příběh o Jeho Slávě
Boží záměr – znovu vydobýt Své Království a usmířit národy sám se sebou
Boží plán – zapojit svůj vyvolený lid do celosvětové misie milosrdenství

2. Israel – lid smlouvy
Budeme studovat jak Bůh s vyvoleným národem jednal, neboť Jeho touhou bylo naplnit své záměry právě skrze Izrael.

Izrael a Jeho závazek – žehnat a být Božími kněžími pro všechny národy na světě
Izrael a Jeho příležitost – Bůh proto, aby nesli dobré ovoce a byli úspěšní učinil vše
Izrael a Jeho odezva – stále negativní, Bůh je však stále do svého misijního plánu zahrnuje

3. Mesiáš, poselství a ten, který poselství přináší
Prostřednictvím Nového Zákona pochopíme, že Božím zájem a starost o všechny národy je Jeho hlavním záměrem a cílem.

Ježíš, Mesiáš pro všechny lidi na světě – Ježíš, sloužící Židům i Pohanům.
Poselství lidem – Ježíšovo kázání o Království nebeském bylo jak pro židy tak pro pohany
Poslové posláni k lidem – církev po Letnicích záměrně vyšla misijně sloužit

HISTORICKÁ</font color>
4. Křesťanské hnutí šířící se do celého světa
Budeme sledovat vývoj křesťanství od jeho počátků až po současnost.

Pět různých misijních období po Kristu
Tři oblasti moderní misie
Poslední úder

STRATEGICKÁ</font color>
5. Misijní Strategie
Zamyslíme se nad důležitostí, hodnotou a povahou strategie ve světové křesťanské misii.
Důležitost strategie v misii v kombinaci s modlitbou a Boží mocí.
Zakládání sborů, lidské úsilí a snaha vybudovat sbor
Místní sbory a misijní organizace

6. Zbývající úkol
Podíváme se na zbývající misijní úkol, kde je nejvíce nezasažených národů a konkrétně jakým způsobem bychom je mohli zasáhnout.
Národy a evangelizace napříč kulturou – seznámení se s misijními podmínkami a jaké priority jsou na misii důležité
Hlavní blok nezasažených národů
Moderní strategie a přístupy v soudobé misii

7. Světová křesťanská týmová práce
Budeme hovořit u různých zajímavých způsobech, do kterých by se církev mohla a měla zapojit a následně tak naplnila světové misijní poslání.
Spojení s Bohem – Stát se světovým křesťanem a najít svůj úkol
Spojení se s místní církví – aktivní zapojení se místní církve do misie
Celkové spojení – celosvětová spolupráce k naplnění Velkého poslání

KULTURNÍ</font color>
8. Mezikulturní důvody
V této kapitole se budeme zabývat jakým způsobem lze předávat evangelium v odlišné kultuře. Rovněž se podíváme v této souvislosti na církev a její důsledky, abychom získali v nezasažených komunitách nové učedníky a získali je pro Krista.

…………..

Kurz TENTMAKING

Reakce účastníků na kurz tentmakingu – čtěte zde

Tentmaking, doslova „výroba stanů“, vychází z odkazu apoštola Pavla, který dal věřícím příklad, jak si vydělávat na živobytí vlastním „světským“ zaměstnáním a provozovat misijní činnost kdekoli bez závislosti na finanční podpoře církve – viz např. 2. Tesalonickým 3,8; Skutky 18,1-3. Tentmaker je tedy takový misionář, který v cizí zemi pracuje v určitém (sekulárním) oboru, a sám si tak obstarává finance na misijní práci, ať už v jakékoli podobě.V domovských sborech, které jsou zvyklé vysílat misionáře, existuje velké neporozumění konceptu tentmakingu. Ještě horší je to, že lidé, kteří mají nedostatek pochopení problematiky a informací, zaujímají k tentmakingu negativní a podezřívavý postoj. Příliš pohotově bývá ztotožňován se „skrytými operacemi“ a je obtížné porozumět, proč by „vysílající sbory“ měly spolupracovat s někým, kdo se bude finančně podporovat sám a kdo ve skutečnosti možná bude vydělávat více než většina těch, kteří zůstanou doma.
Stejně jako existuje velká potřeba jasnějšího porozumění na domácí straně, tak i mezi tentmakery je naléhavá potřeba jasného pochopení sebe sama. V životě tentmakera vzniká mnoho problémů vyvstávajících ze snahy skloubit v jedné osobě „misionáře“ a „sekulárního člověka“. Problémy vyplývají z vnitřního konfliktu v oblasti svědomí. Mohou také pramenit z napětí mezi požadavky, které na něj klade zaměstnání a místo ve společnosti, se kterým je spojeno, a omezeními, která na něj klade spolupráce s křesťanskou organizací.

HNUTÍ TENTMAKING

Vskutku hovoříme o hnutí. Po celém světě se dnes muži a ženy pohybují napříč kulturami, aby uplatnili své profese a řemesla ve prospěch světové misie. Na toto hnutí lze nahlížet několika způsoby. Každý z nich možná obsahuje kousek pravdy, ale sám o sobě může být matoucí, nebo dokonce škodlivý, protože jde stále jen o část pravdy.

Například:

  • Tentmaking nahrazuje otevřenou misijní práci a je nezbytný kvůli stále menší svobodě přicestovat do zemí jako „misionář“.
  • Tentmakeři jsou pouze křesťané, kteří jsou jednoduše součástí světového hnutí lidí v obchodu, službách atd.
  • Tentmaking je jednodušší formou světové evangelizace díky samostatné finanční podpoře.

Každý z těchto pohledů pokřivuje pravdivý obraz toho, co tentmaking je. A co víc, dovolíme si říct i to, že je nepřesné nahlížet na tentmaking pouze jako na novou odpověď na Velké poslání z Matouše 28. Je to něco víc. Tentmaking je jedním z aspektů obnovy církve po celém světě, ve své podstatě obnoveným porozuměním všeobecného kněžství všech věřících. Zatímco v období reformace byla tato doktrína zdůrazňována spíše jako protipól kněžství v katolickém pojetí a převažujícího vlivu duchovenstva, nyní ji spíše vyjadřuje přístup zodpovědnosti každého věřícího být aktivní v přinášení Boží milosti mužům a ženám po celém světě. Tato služba není určena „specialistům“, ale všem křesťanům. To platí doma i v zahraničí. Staňte se tentmakerem!

Navíc, neexistuje zde žádné zavádějící rozdělení mezi posvěceným a sekulárním. Práce („sekulární“ zaměstnání) je službou. Křesťanský pracovník na plný úvazek není duchovně nadřazený křesťanům, kteří nepracují v církvi. Všichni křesťané jsou povoláni k přizpůsobování svých životů tak, aby naplnili Boží záměry. To zahrnuje rozhodnutí o tom, kde a jak pracovat, a pro některé to znamená i opustit svůj domov a odjet do zahraničí. Někteří z takových podstoupí výcvik (jazykový, teologický atd.), aby mohli být efektivnější ve svém svědectví v prostředí cizí kultury. Staňte se tentmakerem!

Není zde také žádné mylné rozlišování mezi prací a slovem. Ani jedno z těchto dvou není nadřazeno tomu druhému, pokud mluvíme o nástroji svědectví: spíše jsou jeho různými aspekty. Zaměstnání vyjadřuje a souhlasí se slovem svědectví; slovo vysvětluje svědectví, které vydává zaměstnání. Práce není pouze prostředkem, kterým dosahujeme určitých cílů, nezbytnou aktivitou, která pomáhá člověku uživit se a svědčit. Zaměstnání je součástí svědectví. Tentmaking je hnutím svědčících pracovníků. Zatímco se církev probouzí ke své zodpovědnosti, že všichni křesťané mají být zapojeni do vydávání svědectví skrze svůj život, práci i slovo, pro některé toto zapojení znamená vkročení do jiných kulturních skupin, aby jim představili Krista. Neopouštějí svou církev, ale jdou vpřed jako její prodloužená ruka. Toto je hnutí tentmakingu.

Organizace Tent International