Tentmaking

Reakce účastníků na kurz tentmakingu – čtěte zde

DSC_0163 (2)Tentmaking, doslova „výroba stanů“, vychází z odkazu apoštola Pavla, který dal věřícím příklad, jak si vydělávat na živobytí vlastním „světským“ zaměstnáním a provozovat misijní činnost kdekoli bez závislosti na finanční podpoře církve – viz např. 2. Tesalonickým 3,8; Skutky 18,1-3. Tentmaker je tedy takový misionář, který v cizí zemi pracuje v určitém (sekulárním) oboru, a sám si tak obstarává finance na misijní práci, ať už v jakékoli podobě.V domovských sborech, které jsou zvyklé vysílat misionáře, existuje velké neporozumění konceptu tentmakingu. Ještě horší je to, že lidé, kteří mají nedostatek pochopení problematiky a informací, zaujímají k tentmakingu negativní a podezřívavý postoj. Příliš pohotově bývá ztotožňován se „skrytými operacemi“ a je obtížné porozumět, proč by „vysílající sbory“ měly spolupracovat s někým, kdo se bude finančně podporovat sám a kdo ve skutečnosti možná bude vydělávat více než většina těch, kteří zůstanou doma.
Stejně jako existuje velká potřeba jasnějšího porozumění na domácí straně, tak i mezi tentmakery je naléhavá potřeba jasného pochopení sebe sama. V životě tentmakera vzniká mnoho problémů vyvstávajících ze snahy skloubit v jedné osobě „misionáře“ a „sekulárního člověka“. Problémy vyplývají z vnitřního konfliktu v oblasti svědomí. Mohou také pramenit z napětí mezi požadavky, které na něj klade zaměstnání a místo ve společnosti, se kterým je spojeno, a omezeními, která na něj klade spolupráce s křesťanskou organizací.

HNUTÍ TENTMAKING

Vskutku hovoříme o hnutí. Po celém světě se dnes muži a ženy pohybují napříč kulturami, aby uplatnili své profese a řemesla ve prospěch světové misie. Na toto hnutí lze nahlížet několika způsoby. Každý z nich možná obsahuje kousek pravdy, ale sám o sobě může být matoucí, nebo dokonce škodlivý, protože jde stále jen o část pravdy.

Například:

  • Tentmaking nahrazuje otevřenou misijní práci a je nezbytný kvůli stále menší svobodě přicestovat do zemí jako „misionář“.
  • Tentmakeři jsou pouze křesťané, kteří jsou jednoduše součástí světového hnutí lidí v obchodu, službách atd.
  • Tentmaking je jednodušší formou světové evangelizace díky samostatné finanční podpoře.

Každý z těchto pohledů pokřivuje pravdivý obraz toho, co tentmaking je. A co víc, dovolíme si říct i to, že je nepřesné nahlížet na tentmaking pouze jako na novou odpověď na Velké poslání z Matouše 28. Je to něco víc. Tentmaking je jedním z aspektů obnovy církve po celém světě, ve své podstatě obnoveným porozuměním všeobecného kněžství všech věřících. Zatímco v období reformace byla tato doktrína zdůrazňována spíše jako protipól kněžství v katolickém pojetí a převažujícího vlivu duchovenstva, nyní ji spíše vyjadřuje přístup zodpovědnosti každého věřícího být aktivní v přinášení Boží milosti mužům a ženám po celém světě. Tato služba není určena „specialistům“, ale všem křesťanům. To platí doma i v zahraničí. Staňte se tentmakerem!

Navíc, neexistuje zde žádné zavádějící rozdělení mezi posvěceným a sekulárním. Práce („sekulární“ zaměstnání) je službou. Křesťanský pracovník na plný úvazek není duchovně nadřazený křesťanům, kteří nepracují v církvi. Všichni křesťané jsou povoláni k přizpůsobování svých životů tak, aby naplnili Boží záměry. To zahrnuje rozhodnutí o tom, kde a jak pracovat, a pro některé to znamená i opustit svůj domov a odjet do zahraničí. Někteří z takových podstoupí výcvik (jazykový, teologický atd.), aby mohli být efektivnější ve svém svědectví v prostředí cizí kultury. Staňte se tentmakerem!

Není zde také žádné mylné rozlišování mezi prací a slovem. Ani jedno z těchto dvou není nadřazeno tomu druhému, pokud mluvíme o nástroji svědectví: spíše jsou jeho různými aspekty. Zaměstnání vyjadřuje a souhlasí se slovem svědectví; slovo vysvětluje svědectví, které vydává zaměstnání. Práce není pouze prostředkem, kterým dosahujeme určitých cílů, nezbytnou aktivitou, která pomáhá člověku uživit se a svědčit. Zaměstnání je součástí svědectví. Tentmaking je hnutím svědčících pracovníků. Zatímco se církev probouzí ke své zodpovědnosti, že všichni křesťané mají být zapojeni do vydávání svědectví skrze svůj život, práci i slovo, pro některé toto zapojení znamená vkročení do jiných kulturních skupin, aby jim představili Krista. Neopouštějí svou církev, ale jdou vpřed jako její prodloužená ruka. Toto je hnutí tentmakingu.

Organizace Global Opportunities