Statut nadačního fondu


Statut

Nadačního fondu NEHEMIA

 

Čl. I. Vstupní ustanovení

K úpravě právních poměrů Nadačního fondu NEHEMIA vydává správní rada nadačního fondu tento statut.

 

Čl. II. Název a sídlo nadačního fondu

Název nadačního fondu zní: Nadační fond NEHEMIA (dále rovněž jako „nadační fond“).

Sídlem nadačního fondu je: Havířov, Selská 29/394, PSČ 736 01.

Identifikační číslo nadačního fondu: 452 15 774.

 

Čl. III. Zřizovatel nadačního fondu

Zřizovatelem nadačního fondu je Apoštolská církev se sídlem Polní 1105/15, 737 01 Český Těšín.

Identifikační číslo: 00489778

(dále jen „zřizovatel“).

 

Čl. IV. Právní poměry nadačního fondu

4.1       Trvání nadačního fondu: Nadační fond byl zřízen na dobu neurčitou.

4.2       Nadační fond je právnickou osobou zapsanou v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl N, vložka 184. Nadační fond byl transformován dle § 35 odst. 1 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů, z „Nadace NEHEMIA“ registrované dne 5.3.1992 pod registračním číslem 213/92 u Okresního úřadu Karviná.

4.3       Právní poměry nadačního fondu se řídí zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů, dalšími obecně závaznými právními předpisy, nadační listinou a tímto statutem.

4.4       Správní rada odpovídá za správnost a aktuálnost údajů zapsaných v nadačním rejstříku.

 

Čl. V. Účel, poslání a cíle nadačního fondu

5.1       Posláním Nadačního fondu NEHEMIA je podpora a realizace humanitární a duchovní pomoci lidem jiných kultur v zahraničí a v České republice.

5.2       K naplnění svého účelu nadační fond motivuje církev i jednotlivce a pomáhá jim vejít do příležitostí v uskutečňování pomoci lidem v nouzi.

 

Čl. VI. Majetek a zdroje nadačního fondu

6.1       Majetek nadačního fondu tvoří majetkový vklad zřizovatele a nadační dary. Zřizovatel vložil do nadačního fondu peněžitý majetkový vklad ve výši 1.000,- Kč.

6.2       Prostředky pro realizaci cílů a účelu nadačního fondu, jak jsou uvedeny výše, jakož i k zajištění jeho činnosti, bude nadační fond získávat zejména z následujících zdrojů:

a)    nadační dary Apoštolské církve, místních sborů, jakož i jiných církví,

b)    dary fyzických a právnických osob věnované nadačnímu fondu,

c)    výnosy z akcí pořádaných nadačním fondem, případně, na jejichž pořádání se nadační fond podílí,

d)    granty a dotace,

e)    veřejné sbírky na základě příslušných k tomuto povolení,

f)     výnosů majetku nadačního fond.

 

Čl. VII. Hospodaření nadačního fondu a poskytování nadačních příspěvků

7.1       Hospodaření nadačního fondu se řídí rozpočtem, který schvaluje správní rada.

7.2       Nadační fond může poskytovat nadační příspěvky pouze v souladu s účelem a posláním nadačního fondu podle čl. V tohoto statutu.

7.3       Nadační příspěvky se zpravidla poskytují ve formě peněžitého plnění. Nadační příspěvky mohou mít charakter jak plnění jednorázového, tak opětovného.

7.4       Prostředků nadačního fondu lze použít na poskytování humanitární a rozvojové pomoci lidem v nouzi, dále na rozvoj a realizaci křesťanské misie, prostřednictvím propagace, vzdělávání, informačního a poradenského servisu církvím, organizacím a jednotlivců.

7.5       Majetek fondu nesmí být zástavou ani předmětem jiného zajištění závazku. Fond se nesmí podílet na podnikání jiných osob, s výjimkami stanovenými zákonem.

7.6       Prostředky nadačního fondu mohou být použity k poskytování nadačních příspěvků a k úhradě nákladů na správu nadačního fondu. Celkové roční náklady nadačního fondu související se správou nadačního fondu nesmí převýšit 35 % z ročně poskytnutých nadačních příspěvků. Náklady související se správou nadačního fondu musí vést nadační fond odděleně od poskytnutých nadačních příspěvků.

7.7       Nadační fond vypracovává výroční zprávu do 30. 6. následujícího kalendářního roku (dále jen „výroční zpráva“). Hodnoceným obdobím je uplynulý kalendářní rok. Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti nadačního fondu za hodnocené období a zhodnocení této činnosti. Vyjdou-li po zveřejnění výroční zprávy najevo skutečnosti, které odůvodňují její opravu, je nadační fond povinen tuto opravu bez zbytečného odkladu provést a zveřejnit.

7.8       Nadační fond uloží do 30 dnů po schválení správní radou výroční zprávu, popřípadě její opravu u rejstříkového soudu. Každý má právo do výročních zpráv nahlížet a činit si z nich opisy a výpisy. Nadační fond umožní každému do výroční zprávy nahlédnout rovněž ve svém sídle. Správní rada může rozhodnout o zveřejnění výroční zprávy i dalšími způsoby.

 

Čl. VIII. Orgány nadačního fondu

Orgány nadačního fondu jsou:

a) správní rada,

b) výkonný ředitel,

c) revizor.

 

Čl. IX. Správní rada

9.1       Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu, spravuje majetek fondu, řídí činnost fondu a rozhoduje o všech záležitostech fondu, jež patří do výlučné působnosti správní rady, případně které si správní rada k rozhodnutí vyhradí.

9.2       Do výlučné působnosti správní rady náleží:

a)    vydat statut a rozhodovat o jeho změnách,

b)    schvalovat rozpočet nadačního fondu a jeho změny,

c)    schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření,

d)    rozhodovat o sloučení s jiným nadačním fondem nebo nadací,

e)    volit nové členy správní rady, osobu revizora a rozhodovat o odvolání člena správní rady nebo revizora, z členů správní rady volit a odvolávat jejího předsedu,

f)     stanovit výši případné odměny za výkon funkce člena správní rady a revizora,

g)    rozhodovat o přijetí nadačních darů a poskytování nadačních příspěvků,

h)    schvalovat realizaci projektů nadačního fondu,

i)      rozhodovat o spolupráci nebo účasti na společných projektech připravovaných jinými nadačními fondy či nadacemi,

j)      volit výkonného ředitele nadačního fondu a odvolávat jej.

9.3       Správní rada je tvořena 9 členy.

9.4.      Členy správní rady jsou:

David Symon, bytem xxxxxxxxx

Bohuslav Wojnar, bytem xxxxxxxxxx

Olga Moldanová, bytem xxxxxxxxxxxx

Yvona Bubanová, bytem xxxxxxxxxxxxx

Jason Allen Morrison, bytem 1xxxxxxxxxxx

Petr Rattay, bytem xxxxxxxxxx

Pavel Vimr, bytem xxxxxxxxxx

Jiří Hanák, bytem xxxxxxxxxxxxx

9.5       Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a není ona ani osoba jí blízká k nadačnímu fondu v pracovně právním nebo obdobném vztahu. Členem správní rady nemůže být fyzická osoba ani osoba jí blízká, které se poskytují prostředky k plnění účelu fondu, jakož ani člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu fondu poskytovány této právnické osobě.

9.6       Funkční období členů správní rady je tříleté. Opětovné zvolení za člena správní rady je možné.

9.7       Veškeré nové členy správní rady volí správní rada vždy na předchozí návrh zřizovatele.

9.8       Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady nejméně 2x ročně. Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požádají-li o to písemně alespoň dva členové správní rady, ředitel, revizor nebo zřizovatel.

9.9       Člen správní rady nemůže být na jednání správní rady zastoupen. Je povinen zúčastnit se řádně svolaného jednání správní rady osobně.

9.10     Správní rada může odvolat kteréhokoliv člena správní rady, a to i bez udání důvodu. Člen správní rady bude však odvolán vždy z důvodů stanovených zákonem, porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon o nadacích a nadačních fondech, zřizovací listinu nadačního fondu nebo statut nadačního fondu a dále pokud se opakovaně bez omluvy nezúčastňuje jednání správní rady.

9.11     Správní rada rozhodne o odvolání svého člena z důvodů stanovených v předchozím odstavci do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděla, nejpozději do šesti měsíců, kdy tento důvod nastal.

9.12     Členství ve správní radě zaniká:

a)   uplynutím funkčního období,

b)   úmrtím,

c)   odvoláním,

d)   odstoupením.

9.13     Správní rada je usnášeníschopná, účastní-li se jednání nadpoloviční většina členů správní rady.

9.14     K rozhodnutí správní rady o sloučení nadačního fondu s nadací nebo jiným nadačním fondem a o změně účelu nadačního fondu je třeba souhlasu všech členů správní rady. V ostatních případech je k rozhodnutí správní rady nutný souhlas nadpoloviční většiny členů, kteří se účastní jednání správní rady. Hlasovací právo všech členů správní rady je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

9.15     Rozhodnutí v naléhavých případech může správní rada přijmout i mimo zasedání (per rollam), a to písemně – listinou podepsanou všemi členy správní rady. Podpisy členů správní rady nemusí být na jedné listině, pokud každý z členů rady připojil svůj podpis pod plný text daného rozhodnutí.

9.16     Zřizovatel má právo účastnit se veškerých jednání správní rady, případně delegovat za zřizovatele pověřenou osobu. Požádá-li o slovo, musí mu být uděleno.

 

Čl. X. Jednání jménem nadačního fondu

10.1     Jménem nadačního fondu jedná navenek samostatně předseda správní rady. Podepisování jménem nadačního fondu se děje tak, že k názvu nadačního fondu připojí svůj podpis předseda správní rady.

10.2     Nadační fond je oprávněn zmocnit k zastupování fondu pro jednotlivé úkony (zvláštní plná moc) nebo obecně v určité věci (generální plná moc) třetí osobu. Osoba jednající za nadační fond jako zmocněnec postupuje obdobně jako v bodě 10.1 statutu s tím, že ke svému podpisu připojí slova „na základě plné moci“.

10.3     Za nadační fond jedná a podepisuje samostatně též výkonný ředitel nadačního fondu, a to v souladu s tímto statutem nebo přijatými rozhodnutími správní rady, případně na základě plné moci udělené mu správní radou, a to tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu nadačního fondu připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením funkce ředitele nadačního fondu.

 

Čl. XI. Ředitel nadačního fondu

11.1     Výkonnému řediteli je svěřena působnost při řízení nadačního fondu v rozsahu dle ustanovení bodu 11.3 tohoto statutu. Výkonného ředitele jmenuje a odvolává správní rada nadačního fondu.

11.2     K zajištění běžného chodu nadačního fondu se užije sekretariát, je-li zřízen.

11.3     Výkonný ředitel řídí činnost nadačního fondu a je oprávněn ke všem činnostem, vyjma činností, které náleží výlučně do působností správní rady. Výkonný ředitel nadačního fondu zejména:

a)    odpovídá za realizaci usnesení správní rady,

b)    odpovídá za plnění odborných, finančních a administrativních úkolů nadačního fondu ve smyslu usnesení správní rady nadačního fondu, plánu činnosti a rozpočtu schváleného správní radou nadačního fondu,

c)    připravuje jednání správní rady,

d)    řídí, koordinuje, a kontroluje činnost nadačního fondu v majetkové, ekonomické a personální oblasti,

e)    předkládá správní radě průběžně zprávu o hospodaření nadačního fondu, a to nejméně jedenkrát za 6 měsíců,

f)     v souladu s usnesením správní rady uzavírá a vypovídá smlouvy zejména v pracovně-právní, občansko-právní a obchodně-právní oblasti,

g)    řídí činnost sekretariátu, je-li zřízen,

h)    je oprávněn uzavírat pracovní smlouvy se zaměstnanci sekretariátu nebo administrativy na dobu neurčitou nebo určitou v souladu s pracovněprávními předpisy a sjednávat dohody o provedení práce s třetími osobami,

i)      je oprávněn zastupovat nadační fond vůči třetím osobám v rozsahu kompetencí mu svěřených,

j)      podepisuje běžnou korespondenci týkající se nadačního fondu,

k)     disponuje s finančními prostředky nadačního fondu, které jednorázově nepřevýší částku 10.000,- Kč (slovy: deset_tisíc_korun_českých) nebo ekvivalent v cizí měně,

l)      je oprávněn uzavírat závazkové smlouvy, včetně koupě, prodeje, pronájmu apod. movitých věcí, jejích finanční hodnota v jednotlivém případě nepřesáhne pořizovací hodnotu 10.000,- Kč (slovy: deset_tisíc_korun_českých) nebo ekvivalent v cizí měně

m)   účastní se jednání správní rady nadačního fondu, aniž by měl hlasovací právo, zajišťuje pořízení zápisů z jejích jednání a tyto zápisy spolupodepisuje,

n)    přijímá či odmítá dary jménem nadačního fondu do výše stanovené správní radou,

  • o)    poskytuje příspěvky jménem nadačního fondu do výše stanovené správní radou.

 

Čl. XII. Revizor

12.1     Nad činnosti nadačního fondu dohlíží současně 2 (dva) revizoři nadačního fondu.

12.2.    Revizory jsou:

Aleš Cichý, bytem xxxxxxx

Marie Krawiecová, bytem: xxxxxxxxxx

12.2     Revizora volí a odvolává správní rada. Funkční období revizora je tříleté. Opětovné zvolení do funkce revizora je možné.

12.3     Revizor je kontrolním orgánem nadačního fondu. Do působnosti revizora patří zejména:

a)    kontrolovat plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedené nadačním fondem,

b)    přezkoumávat roční účetní závěrku a výroční zprávu,

c)    dohlížet na to, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, zakládací listinou a tímto statutem,

d)    upozorňovat správní radu na zjištěné nedostatky a podávat návrhy na jejich odstranění.

12.4    Revizor je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněn zejména:

a)    nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadačního fondu,

b)    svolat mimořádné zasedání správní rady, jestliže to budou vyžadovat zájmy nadačního fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady.

12.5     Revizor je oprávněn účastnit se zasedání správní rady.

 

XIII. Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

13.1     Nadační příspěvky jsou poskytovány právnickým a fyzickým osobám

a)    na základě doporučení člena správní rady nebo ředitele nadačního fondu,

b)    na základě doporučení a podnětů zřizovatele,

c)    na základě žádosti uchazeče o nadační příspěvek.

13.2     O poskytnutí nadačních příspěvků rozhoduje správní rada a výkonný ředitel nadačního fondu, a to dle pravidel rozhodování stanovených v tomto statutu.

13.3     Uchazeči o nadační příspěvek podávají žádosti písemně. V žádosti se uvede:

– na jaký účel je nadační příspěvek požadován,
– v jaké výši,
– je-li na tentýž účel požadován nadační příspěvek i z jiných zdrojů.

Nadační fond zajistí, aby byl vhodnou formou zveřejněn příslušný formulář pro účely podávání žádostí o nadační příspěvek (zveřejnění formuláře bude provedeno zejména na webových stránkách nadačního fondu).

13.4     Prostředky nebo jiné plnění poskytnuté z nadačního fondu jsou účelově vázány a ten, komu byly poskytnuty, je povinen je použít podle stanovených podmínek. V opačném případě může nadační fond požadovat vrácení nadačního příspěvku nebo jeho náhradu.

13.5     Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.

 

XIV. Zrušení a zánik nadačního fondu

14.1     Nadační fond může být zrušen z důvodů stanovených platnými právními předpisy.

14.2     Správní rada může rozhodnout o zrušení nadačního fondu. Nadační fond se zrušuje:

a)    dosažením sledovaného účelu, pro který byl nadační fond zřízen, a to dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o dosažení účelu nadačního fondu,

b)    rozhodnutím správní rady o sloučení s jiným nadačním fondem nebo nadací, dnem uvedeným ve smlouvě o sloučení,

c)    rozhodnutím soudu o zrušení nadačního fondu dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, jinak dnem nabytí právní moci rozhodnutí,

d)    rozhodnutím o úpadku, nebo zamítnutím insolvenčního návrhu proto, že majetek nadace nebo nadačního fondu nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

14.3     Nadační fond se zrušuje také rozhodnutím správní rady o zrušení nadačního fondu pro vyčerpání majetku, a to dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady.

14.4     Likvidace nadačního fondu bude provedena v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména ve smyslu §9 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. V případě likvidace nadačního fondu budou všechna jeho zbývající aktiva převedena na jiný veřejně prospěšný nadační fond či nadaci, a to k plnění účelu co nejbližšího účelu zřízení tohoto nadačního fondu.

 

XV. Společná a závěrečná ustanovení

15.1     Po schválení změn tohoto statutu správní radou zabezpečí správní rada zpracování nového úplného znění statutu nadačního fondu a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu.

15.2     V případě, že některé ustanovení statutu se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některá ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení statutu touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu statutu.

15.3     Tento statut se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden bude předán rejstříkovému soudu k založení do sbírky listin a jeden bude založen v dokumentaci nadačního fondu.

15.4     Toto úplné znění statutu po provedených změnách bylo schváleno správní radou nadačního fondu dne 14. prosince 2012.