Kurzy Kairos 2019

O čem je kurz kairos?

Kairos je výborný nástroj, který člověka povzbudí k evangelizaci. Pokud máme problém se sebestředností, chceme aby lidé rostli v Kristu a chceme, aby sloužili, pak k tomu Kairos přímo vybízí. Pokud lidé okusí misii, funguje to jako dvousečný meč, i oni sami porostou, protože nejlepší růst je ve službě. Máme vizi, aby povstali další Moravští bratři! Nyní se za nás, za ČR modlí v 95 zemích světa, kdekoliv, kde právě probíhá kurz. Kairos je mobilizační nástroj, není učebnicí, jak třeba oslovit muslima.

Kurz Kairos Bratislava, Slovensko
(součástí kurzu PEM, lze se však zúčastnit jen kurzu Kairos)
18. – 22. 8. 2019
Podrobnější informace i s přihláškou zde
Brožura ke stažení zde

Kurz Kairos Brno
1. část: 3. – 5. října 2019
2. část: 10. – 12. října 2019
Kurzovné 750 Kč + popřípadě ubytování a strava
Přihláška na kurz Kairos Brno zde

Kurz Kairos Plzeň
1. část: 21. – 23. listopadu 2019
2. část: 28. – 30. listopadu 2019
Kurzovné 850 Kč + popřípadě ubytování a strava.

Brno a Plzeň: Jedná se vždy o dva “víkendy” po sobě. Začínáme vždy ve čtvrtek v 16:30 – 19:15, celý pátek (9:00 – 18:30) a celou sobotu (9:00 – 18:30). Tento kurz je velice intenzivní a časově dost vytížený, proto si prosím během tohoto týdne neplánujte žádné další aktivity, abyste se mohli plně ponořit do celého tématu kurzu. Byla by velká škoda přijít byť i o jednu lekci. Jedna na druhou totiž navazuje.

Přihláška na kurz Kairos v Plzni zde

Motivující video ke kurzu Kairos.

Powerpointová prezentace o čem je celý kurz Kairos – zde

ZHODNOCENÍ KURZU KAIROS V HAVÍŘOVĚ – ŘÍJEN 2018 ZDE
ZHODNOCENÍ KURZU V PELHŘIMOVĚ Z LISTOPADU 2017 ZDE
ZHODNOCENÍ PRVNÍHO KURZU V ANGLIČTINĚ ZDE

Powerpointová prezentace o čem je celý kurz Kairos – ZDE
ZHODNOCENÍ KURZU V PELHŘIMOVĚ Z LISTOPADU 2017 ZDE
ZHODNOCENÍ PRVNÍHO KURZU V ANGLIČTINĚ ZDE

Kurz Kairos je interaktivní kurz o světové křesťanské misii, jehož cílem je vzdělávat, inspirovat a vyzvat křesťany, aby se do misie aktivně zapojili a stali se její součástí. Pomáhá směrovat církev i misijní organizace.

Kurz již probíhá ve více než 45 zemích světa a byl přeložen do více než 20 jazyků. Všude se setkáváme s pozitivními ohlasy a svědectvími, kdy Kairos pomohl lidem odkrýt Boží vůli pro jejich život i pro církev a mnohé motivoval k aktivnímu zapojení se do misie.

Kairos Kurz využívá řadu osvědčených vzdělávacích prostředků, včetně skupinových diskusí, krátkých přednášek, modliteb, videí k výuce. Studenti se také účastní speciálně navržených činností. Je navržen tak, aby položil základní kámen v životě každého křesťana i místního sboru v otázce celosvětové křesťanské misie. Bude-li základ pevně položen, může dojít k vzrušující a smysluplné misijní práci.
Kairos se zaměřuje na čtyři základní oblasti misie:

BIBLICKÁ</font color>
1. Boží záměr a plán
Z Bible zjistíme, že misie je centrem Božího zájmu

Bůh – Bible je příběh o Jeho Slávě
Boží záměr – znovu vydobýt Své Království a usmířit národy sám se sebou
Boží plán – zapojit svůj vyvolený lid do celosvětové misie milosrdenství

2. Israel – lid smlouvy
Budeme studovat jak Bůh s vyvoleným národem jednal, neboť Jeho touhou bylo naplnit své záměry právě skrze Izrael.

Izrael a Jeho závazek – žehnat a být Božími kněžími pro všechny národy na světě
Izrael a Jeho příležitost – Bůh proto, aby nesli dobré ovoce a byli úspěšní učinil vše
Izrael a Jeho odezva – stále negativní, Bůh je však stále do svého misijního plánu zahrnuje

3. Mesiáš, poselství a ten, který poselství přináší
Prostřednictvím Nového Zákona pochopíme, že Božím zájem a starost o všechny národy je Jeho hlavním záměrem a cílem.

Ježíš, Mesiáš pro všechny lidi na světě – Ježíš, sloužící Židům i Pohanům.
Poselství lidem – Ježíšovo kázání o Království nebeském bylo jak pro židy tak pro pohany
Poslové posláni k lidem – církev po Letnicích záměrně vyšla misijně sloužit

HISTORICKÁ</font color>
4. Křesťanské hnutí šířící se do celého světa
– Budeme sledovat vývoj křesťanství od jeho počátků až po současnost
– Pět různých misijních období po Kristu
– Tři oblasti moderní misie
– Poslední úder

STRATEGICKÁ</font color>
5. Misijní Strategie
Zamyslíme se nad důležitostí, hodnotou a povahou strategie ve světové křesťanské misii.
Důležitost strategie v misii v kombinaci s modlitbou a Boží mocí.
Zakládání sborů, lidské úsilí a snaha vybudovat sbor
Místní sbory a misijní organizace

6. Zbývající úkol
Podíváme se na zbývající misijní úkol, kde je nejvíce nezasažených národů a konkrétně jakým způsobem bychom je mohli zasáhnout.
Národy a evangelizace napříč kulturou – seznámení se s misijními podmínkami a jaké priority jsou na misii důležité
Hlavní blok nezasažených národů
Moderní strategie a přístupy v soudobé misii

7. Světová křesťanská týmová práce
Budeme hovořit u různých zajímavých způsobech, do kterých by se církev mohla a měla zapojit a následně tak naplnila světové misijní poslání.
Spojení s Bohem – Stát se světovým křesťanem a najít svůj úkol
Spojení se s místní církví – aktivní zapojení se místní církve do misie
Celkové spojení – celosvětová spolupráce k naplnění Velkého poslání

KULTURNÍ</font color>
8. Mezikulturní důvody
V této kapitole se budeme zabývat jakým způsobem lze předávat evangelium v odlišné kultuře. Rovněž se podíváme v této souvislosti na církev a její důsledky, abychom získali v nezasažených komunitách nové učedníky a získali je pro Krista.

Napsat komentář