Misijní fond 2018

Zahraniční misie

A. Rámec a cíle misijního fondu:
Cílem misijního fondu je rozvoj nových a podpora stávajících misijních projektů Apoštolské církve v zahraničí, které jsou v souladu s celkovou misijní vizí a posláním Apoštolské církve tedy NF Nehemia. Zejména pak aktivity, které jsou zaměřené na zvěstování evangelia za hranicí našeho národa, jazyka a kultury. V místech, kde o Kristu ještě neslyšeli a kde neexistuje žádná pevná a stabilní církev. Tedy misijní činnosti, které směřují k založení sboru nebo k podpoře a budování místní církve, která není ve svém přirozeném prostředí schopna svůj národ evangeliem efektivně zasáhnout.
Dále misijní aktivity zaměřené na službu mezi uprchlíky na území ČR.

Vize NF Nehemia:
Chceme vidět národy proměněné křesťanskou láskou a praktickou pomocí.

Poslání NF Nehemia:
Podpora a realizace humanitární a duchovní pomoci lidem jiných kultur v zahraničí a v ČR. K naplnění svého účelu nadační fond motivuje církev i jednotlivce a pomáhá jim vejít do příležitostí v uskutečňování pomoci lidem v nouzi.
B. Podmínky pro poskytnutí finančních příspěvků z misijního fondu Apoštolské církve:

B.1 Určení příspěvků
Příspěvky z misijního fondu jsou určeny především k podpoře misijní činnosti AC v zahraničí, především však v místech, kde ještě nebylo evangelium hlásáno a kde neexistuje stabilní místní církev.
Prostředky nejsou určeny jako hlavní finanční zdroj k realizaci projektů, ale jako podpůrný prostředek k rozvoji zahraniční misie.

B.2 Výše příspěvků
O konečné výši příspěvků rozhodne správní rada NF Nehemia při vyhodnocení grantového řízení. V rámci jedné žádosti je možné získat až 50% z celkového rozpočtu, maximálně však do výše 100 000 korun.

B.3 Kdo může žádat o příspěvek z misijního fondu Apoštolské církve
Žádat mohou:
sbory Apoštolské církve v České republice
společnosti, jež jsou součástí struktury Apoštolské církve

B.4 Kritéria posuzování žádostí
Podpořeny budou především projekty, které splňují tyto předpoklady:
mají záštitu a podporu místní církve jak finanční, tak organizační.
projekty které jsou v souladu s celkovým programem misijního fondu a misijní vizí Apoštolské církve tedy NF Nehemia (viz bod A )

B.6 Časový rámec pro využití finančního příspěvku:
Finanční prostředky mohou být využity na projekty od 1. ledna 2018, maximálně však na dobu jednoho roku, tedy do 31.12. 2018.

C. Jak požádat o příspěvek
Vyplňte přiloženou žádost ve formátu Word dokument nikoli jako sken či pdf. Dále vytiskněte stránku č.4 s podpisem žadatele a případně i s podpisem pastora sboru či ředitelem dané společnosti, naskenujte a odešlete jako přílohu spolu s vyplněnou žádostí.
Žádost spolu s přílohou odešlete do 30. 10. 2017 do 24:00 buď elektronicky na emailovou adresu misijnifond@nehemia.cz, případně poštou na adresu NF Nehemia, Selská 29, 73601 Havířov.
NFN má právo nekompletní žádosti zamítnout. Žádosti přijaté po uzávěrce nebudou zařazeny do grantového řízení.

D. Vyúčtování projektu
Žadatel je povinen předložit podrobné vyúčtování poskytnutého příspěvku Nadačnímu fondu Nehemia, a to nejpozději do měsíce od ukončení projektu. V případě, že žadatel vyúčtování neposkytne ve stanoveném časovém rámci a dle požadavků NFN, má správní rada NFN právo žádat navrácení poskytnutého příspěvku.

E. Hodnocení žádostí
Projekt bude hodnocen správní radou NFN na řádném podzimním zasedání. Žadatel bude o výsledku grantového řízení vyrozuměn elektronicky nejpozději 7 dní po zasedání správní rady.
NFN poté se zástupcem sboru či společnosti uzavře darovací smlouvu s přesným vymezením účelu využití finančních prostředků poskytnutých z misijního fondu Apoštolské církve.
NFN se může domáhat vrácení finančního příspěvku (případně jeho části), pokud žadatel použije prostředky (nebo jejich část) na jiný účel, než je uvedeno ve smlouvě.

Těšíme se na Vaše projekty a na spolupráci s Vámi. V případě nejasností nás kontaktujte, jsme Vám k dispozici.
Další informace ke grantovému řízení získáte na misijnifond@nehemia.cz nebo
na tel. č. 739 584 117 (Leoš Cásek).

FORMULÁŘ k žádosti o misijní příspěvky ke stažení – zde
FORMULÁŘ pro vyúčtování projektu – zde

Napsat komentář